รายชื่อทีม 8 ซีพี วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2018-19

การแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ซีพี วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2018-19 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ของการแข่งขัน ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม ดังนี้

สุพรีม ชลบุรี อีเทค ผู้ฝึกสอน ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค กัปตันทีม วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์

รายชื่อนักกีฬา สุพรีม ชลบุรี อีเทค

สุพัตรา ไพโรจน์  (ไทย)
ปิยะนุช แป้นน้อย (ไทย)
วิภาวี ศรีทอง (ไทย)
หวัง นา  (เวียดนาม)
ปลื้มจิตร์ ถินขาว (ไทย)
ฐิราวรรณ แสงอบ (ไทย)
อาพริเลีย มังกานัง (อินโดนิเซีย)
วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (ไทย)
โสรยา พรมหล้า (ไทย)
วัชรียา นวลแจ่ม (ไทย)
อัจฉราพร คงยศ (ไทย)
ชัชชุอร โมกศรี (ไทย)
ธนัชชา สุขสด (ไทย)
อำพร หญ้าผา (ไทย)

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี ผู้ฝึกสอน วีซี วรรณา บัวแก้ว กัปตันทีม อรอุมา สิทธิรักษ์

รายชื่อนักกีฬา นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี

ยุพา สนิทกลาง (ไทย)
ฑิฆัมพร ช้างเขียว (ไทย)
สิริมา มานะกิจ (ไทย)
อุสา ดาวเวิน (ไทย)
ปรียา หินดำ (ไทย)
อรอุมา สิทธิรักษ์ (ไทย)
นกยูง เภาวะนะ (ไทย)
กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง (ไทย)
จรัสพร บรรดาศักดิ์ (ไทย)
วณิชยา หล่วงทองหลาง (ไทย)
ไม โอะคุมุระ (ญี่ปุ่น)
นุศรา ต้อมคำ (ไทย)
เยาวลักษณ์ มหาอ้น (ไทย)
มลิกา กันทอง (ไทย)
ปภารัตน์ โคตรชุม (ไทย)
วิรัลยุพา อินทร์จันทร์ (ไทย)
อำพร หญ้าผา (ไทย)
เยลิซ บาซา (ตุรกี)

ไทย-เดนมาร์ก ขอนแก่นสตาร์ ผู้ฝึกสอน วีซี สุนทร โพธิ์สีตา กัปตันทีม พรทิพย์ แสนตรง

รายชื่อนักกีฬา ไทย-เดนมาร์ก ขอนแก่นสตาร์

กรรณิการ์ สิทธิแพทย์ (ไทย)
ฉัตรสุดา นิละภา (ไทย)
แก้วกัลยา กมุลทะลา (ไทย)
ทัดดาว นึกแจ้ง (ไทย)
เทย์นารา เอ็มเมล โรโซ (บราซิล)
อุไรรัตน์ เหลาแหลม (ไทย)
กรรณิการ์ ธิปะโชติ (ไทย)
พอลลา อีลิซานดรา ไคลน์ (บราซิล)
คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ (ไทย)
พรทิพย์ แสนตรง  (ไทย)
ชิตพร กำลังมาก (ไทย)
ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (ไทย)
สุรัสวดี บุญยืน (ไทย)
ไอรดา พลดร (ไทย)
เอ็มอร พานุสิทธิ์ (ไทย)
พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ไทย)
กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ (ไทย)
คารีน่า เคร้าเซอ (ไทย)
หทัยรัตน์ จารัตน์ (ไทย)
ยุพิน พาลี (ไทย)

ทรีบรอดแบนด์ นครนนท์ ผู้ฝึกสอน ธนกฤต อินเลี้ยง กัปตันทีม นฤมล ขานอัน

รายชื่อนักกีฬา ทรีบรอดแบนด์ นครนนท์

สุจิตรา โพธิ์สม (ไทย)
มาริสา โคกสีอำนวย (ไทย)
ฑิชาญา บุญเลิศ (ไทย)
มลญวรรณ สุขวิบูลย์ (ไทย)
รุจิรา อุกาสี (ไทย)
กัตติกา แก้วพิน (ไทย)
นฤมล ขานอัน (ไทย)
วาสนา สว่างศรี (ไทย)
หยง เซา-เหมย (ฮ่องกง)
กัญธิมา เอกปัชชา (ไทย)
ศศิภาพร จันทวิสูตร (ไทย)
พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (ไทย)
ฑิชากร บุญเลิศ (ไทย)
สินีนาฏ โพธิ์เจริญ (ไทย)
ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ (ไทย)
จันทนา ชาญชาติ (ไทย)
จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา (ไทย)

ควินท์ แอร์ฟอร์ซ วีซี ผู้ฝึกสอน เผด็จศึก วรรณโชติ กัปตันทีม สุทัตตา เชื้อวู้หลิม

รายชื่อนักกีฬา ควินท์ แอร์ฟอร์ซ วีซี

มลิวรรณ ปราบณรงค์ (ไทย)
ฐิตาภา ทองสีดี (ไทย)
สุทัตตา เชื้อวู้หลิม (ไทย)
วิรวรรณ สัตยานุชิต (ไทย)
ธิดารัตน์ เพ็ญวิชัย (ไทย)
วนัทดา ทองหนุน (ไทย)
พิมพ์พิลา หมึกขุนทด (ไทย)
เจิ่น ธิ บิ๊ก ถวี (เวียดนาม)
จิ่ญ ธิ คั้ญ (เวียดนาม)
สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์ (ไทย)
อนงค์พร พรหมรัด (ไทย)
ณัฐณิชา ใจแสน (ไทย)
สิริกร สิงห์สม (ไทย)
เดือนเพ็ญ อารีเหลือ (ไทย)
นริศรา แก้วมะ (ไทย)
นุชนาถ ทองสูงเนิน (ไทย)
ภัทราทิพย์ แสนตระกูล (ไทย)
สุนิสา กงซุย (ไทย)

คิง-กรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกสอน สุวัฒน์ จีรพันธ์ กัปตันทีม สิริพร สุขเสน

รายชื่อนักกีฬา คิง-กรุงเทพมหานคร

ชญาณี แดงเมฆา (ไทย)
กาญจนา หูกำปัง (ไทย)
จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์ (ไทย)
กาญจนา กุไธสง (ไทย)
ชุติมณฑน์ สากร (ไทย)
สนธยา แก้วบัณฑิต (ไทย)
ณิตญา แช่มช้อย (ไทย)
อรอนงค์ ศิริสาร (ไทย)
จิราภา สอนสุภาพ (ไทย)
สิริยากรณ์ บำเพ็ญ (ไทย)
รพินท์นิภา เคหะฐานคุณานนต์ (ไทย)
ปิยะฉัตร ปานไธสง (ไทย)
สิริพร สุขเสน (ไทย)
วริษา ยิ้มใย (ไทย)
ณัฐฐาพร สีลาเขตร์ (ไทย)
สุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน (ไทย)
เมษา รักการเกษตร (ไทย)
ปรียาภรณ์ พละกล้า (ไทย)

โอพาร์ท 369 ผู้ฝึกสอน พลวัฒน์ ตู้มณี กัปตันทีม อริษา พรมนก

รายชื่อนักกีฬา โอพาร์ท 369

พิชญาภัค ดอกกุหลาบ (ไทย)
ธิดานุช ไกรยบุตร (ไทย)
ณัฐธิดา ครองชื่น (ไทย)
ธาริณี ทิมแท้ (ไทย)
ชนากาน วงษ์ยะปาน (ไทย)
ปิยะรัตน์ บุดดาวงศ์ (ไทย)
พรรณภา จันทร์พุก (ไทย)
อรสา พินิจดวง (ไทย)
สุมาลัย ประสพสุข (ไทย)
ศศิธร พิมพา (ไทย)
สิริยากร อุปดิษฐ์ (ไทย)
นาตยา ฆังคัสสะ (ไทย)
สมัชญา ลังบุปผา (ไทย)
ยุวลี โชคสมัย (ไทย)
อนิสา ยอดพินิจ  (ไทย)
ประภัสสร กอง (ไทย)
อริษา พรมนก (ไทย)
สุทินา พาสังข์ (ไทย)

อาร์เอสยู วีซี ผู้ฝึกสอน ภัทรณัฐ ดีมา กัปตันทีม พิมผกา รัตนสิริสัมพันธ์

รายชื่อนักกีฬา อาร์เอสยู วีซี ผู้ฝึกสอน

จิราภรณ์ เพิ่มผล (ไทย)
ณัฐกานต์ เห็ดทอง (ไทย)
ภัทรวดี อัศวภูมิ (ไทย)
จิณห์นิภา พิมนาคุณ (ไทย)
ศุลักขณา พันทอง (ไทย)
กุลจิรา คงมีเงิน (ไทย)
ลีลาวรรณ สุโคตร (ไทย)
กาญจนา กำเนิดบุญ (ไทย)
สุจิวรรณ บุญช่วย (ไทย)
กานดา ทอดสนิท (ไทย)
พรพิมล คงกระพันธ์ (ไทย)
จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา (ไทย)
กาญจนา สังข์เมือง (ไทย)
ศิริพร ใจเด็ด (ไทย)
พิมผกา รัตนสิริสัมพันธ์ (ไทย)
สุมาลี ยิ่งศรีสุข (ไทย)
ชไมพร โภคา (ไทย)
ไอรดา พลดร (ไทย)